Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens:

JumpForFun.be onderdeel van JeHo-Projects BV

Patrijzendreef 9
8800 Roeselare
Belgie
Ondernemingsnr: 0760.704.979
BTW-nr: BE0760.704.979
info@jumpforfun.be
0474/07.35.26

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Algemene verkoopsvoorwaarden:

Artikel 1: Algemene bepalingen:
De elektronische webwinkel van JumpForFun.be, onderdeel van JeHo-Projects BV met maatschappelijke zetel te Roeselare (België), Patrijzendreef 9, BTW BE0760.704.979 (hierna JumpForFun.be) biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het JumpForFun.be assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij JumpForFun.be. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 
Artikel 2: Prijs:
Alle vermelde prijzen zijn steeds incl. BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 
Artikel 3: Aanbod:
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). JumpForFun.be is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. JumpForFun.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door JumpForFun.be. JumpForFun.be is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 
Artikel 4: Online aankopen: 
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het JumpForFun.be assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van JumpForFun.be. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum, dit kan verschillen indien deze gewenste datum niet meer vrij is of als bepaald artikel niet meer op voorraad is. Hier wordt de klant ALTIJD eerst van op de hoogte gebracht. 
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud:
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van JumpForFun.be. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van […] te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 6: Sancties voor niet-betaling:
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover […] beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van €50,- incl. 21% BTW per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt JumpForFun.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 7: Klachten:
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. 
Artikel 8: Garantie:
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) 
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 
b. Algemeen 
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de JumpForFun.be klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan […]. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan door ten gevolge van verwaarlozing, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar. 
Artikel 9: Verzakingstermijn:
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan JumpForFun.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de JumpForFun.be klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan JumpForFun.be Patrijzendreef 9, 8800 Roeselare België. Goederen worden enkel op ons adres (Patrijzendreef 9, 8800 Roeselare België) aangenomen. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 
Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen .
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
– artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld. 
Artikel 10: Privacy:
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van JumpForFun.be toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van JumpForFun.be bewaren op elk moment opvragen, laten verbeteren of laten schrappen en u kan weigeren dat JumpForFun.be uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: JumpForFun.be Patrijzendreef 9, 8800 Roeselare België. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, JumpForFun.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord. JumpForFun.be respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De website van JumpForFun.be maakt gebruik van cookies, meer info op volgende pagina: /cookies. JumpForFun.be houdt online (anonieme) bezoekers-statistieken bij (google analytics) om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@jumpforfun.be 
Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking:
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door JumpForFun.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 
Artikel 12: JumpForFun.be Klantendienst:
De JumpForFun.be klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 0474/07.35.26 via e-mail op info@jumpforfun.be of per post op het volgende adres Patrijzendreef 9, 8800 Roeselare België
Artikel 13: Wijziging voorwaarden:
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van JumpForFun.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. JumpForFun.be kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 
Artikel 14: Bewijs:
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter:
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

Algemene verhuurvoorwaarden:

Artikel 1: Al onze leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden: andere sluitende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.
Artikel 2: Wij zijn niet en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtelijke ongevallen in of rond de spelen eigendom van JumpForFun.be, noch de Besloten Vennootschap JeHo-Projects BV.
Artikel 3: Al onze geplaatste spelen zijn verankerd in of op de grond om het kantelen van de spelen te voorkomen, bij voorkeur op gras.
Artikel 4: De spelen moeten rondom een vrije ruimte hebben van minimum 1m80 om beschadigingen aan de spelen te voorkomen, aan de achterzijde van het kasteel moet er ook minstens 1,80m vrije ruimte zijn voor de plaatsing van de motor.
Artikel 5: Bij levering moet er iemand aanwezig zijn om de plaats aan te duiden waar het springkasteel-en / attractie’s moet-en geplaatst worden.
Artikel 6: Er moet een minimale vrije doorgang zijn naar de plaats waar het springkasteel-en / attractie’s moet-en geplaatst worden, afmetingen kan je terug vinden per springkasteel-en / attractie’s, ook GEEN trappen of obstakels. Als er toch trappen of obstakels zijn, moet er gezorgd worden voor extra hulp, zoniet kan de verhuurder de huur nog schorsen en het betaalde voorschot als vergoeding houden.
Artikel 7: Laat nooit MEER kinderen toe op het springkasteel-en / attractie’s dan voorgeschreven. Laat geen kinderen toe die ouder zijn dan 16 jaar. Aantal deelnemers is afhankelijk van hun leeftijd: hoe ouder, hoe minder deelnemers. Best ook geen te groot leeftijdsverschil toelaten tussen de deelnemers, anders beter een extra springkasteel voorzien.
Artikel 8: Springkastelen / attracties zijn gemaakt voor kinderen, NIET VOOR VOLWASSENEN !!!
Artikel 9: Een overdekt springkasteel / attractie geeft geen garantie dat het springkasteel / attractie volledig droog blijft. Het dak is bedoeld als zonnescherm. klachten nadien zijn dus ongegrond.
Artikel 10: Alle klachten, die gedetailleerd, gemotiveerd en schriftelijk dienen te zijn, moeten ons uiterlijk bereiken, de achtste dag na factuurdatum, op straffe van verval.
Artikel 11: Het indienen van een klacht van huurder mag geenszins de betaling van de facturen op hun vervaldag vertragen of stopzetten.
Artikel 12: Al onze bedragen op onze website vermeld zijn inclusief 21% BTW.
Artikel 13: JumpForFun.be behoudt zich het recht om leveringskosten aan te rekenen aan de klant als de plaats van levering zich buiten de straal van 25 km gerekend vanaf ons adres bevindt. Deze vergoeding hebben wij in een tabel samengevat en kan je terug vinden op volgende pagina: /verzend-en-leveringskosten
Artikel 14: Het bedrag van onze facturen is contant bij afhaling en / of plaatsing van spelen of aan ons adres betaalbaar bij speciale overeenkomst schriftelijk vermeld.
Artikel 15: Bij reservatie voor verhuur van spelen wordt ook altijd het volledige bedrag gevraagd te betalen, indien slecht weer voorspeld en wens je de reservatie te annuleren, dit kan 24u voor levering kosteloos geannuleerd worden. Zie alg. voorw. puntje 22.
Artikel 16: De verhuurde springkastelen / attracties worden uiterlijk om 23u opgehaald, als de springkastelen / attracties later of de dag erna maar pas mogen / kunnen opgehaald worden rekenen wij hiervoor de prijs van 2 dagen.
Artikel 17: De prijzen van de promopacks zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen vermeld op de website en zijn enkel bedoeld voor particulieren, niet voor zelfstandigen / bedrijven.
Artikel 18: Leerkrachten (enkel bedoeld voor particulieren, niet voor zelfstandigen / verenigingen) hebben recht op een korting van €10,- incl. 21% BTW bij een reservatie van een springkasteel / attractie op vertoon van hun persoonlijke lerarenkaart. De adresgegevens op de lerarenkaart moeten overéénstemmen met de gegevens waarop de reservatie is aangevraagd (mag ook partner), zoniet is er geen recht op de lerarenkorting.
Artikel 19: Bij diefstal van verhuurde spelen en beschadigingen zal een vergoeding aangerekend worden die door de huurder zal moeten vereffend worden binnen de 15 dagen vanaf factuurdatum. Deze schadevergoeding is 1/3 van de boekwaarde van de attractie, met een minimum van €185 incl. 21% BTW en afhankelijk van de schade.
Artikel 20: Bij niet-betaling volgens de overeenkomst of op de vervaldag brengen alle verschuldigde sommen automatisch en van rechtswege, en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een intrest op van 10% per jaar, met een minimumbedrag van € 25,- incl. 21% BTW.
Artikel 21: In geval van laattijdige levering zal de klant geen schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
Artikel 22: Het is mogelijk om kosteloos te annuleren bij slecht weer 24u voor levering, wensen jullie de reservatie toch nog annuleren rekenen wij een vergoeding van €50,- incl. 21% BTW.
Artikel 23: Er dient minimum 1 volwassene (18+) aanwezig te zijn voor toezicht, deze persoon is niet de verhuurder!
Artikel 24: Het is verboden de springkastelen / attracties verder te verhuren, dit kan enkel na schriftelijk akkoord van de verhuurder.
Artikel 25: Eventuele betwistingen vallen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van Kortrijk.
Artikel 26: Als huurder verbindt hij zich met deze voorwaarden

 

Wat bij slecht weer:

Artikel 1: Bij een korte bui laat u het springkasteel / attractie gewoon opgeblazen in de regen staan =(vermijden van insijpelend water). Bij een lange regenperiode laat u het springkasteel / attractie best af en legt u een zeil over het springkasteel / attractie. De motor en stroomtoevoer uit de regen verwijderen tegen defect en kortsluiting.
Artikel 2: Indien het springkasteel / attractie niet opgeblazen is of gehuurd is voor langer dan 1 dag: water aflaten, muren / torens naar binnen plooien en het springkasteel samen met het grondzeil vanaf de opstap naar de achterkant dubbelvouwen zodat er niet te veel water kan inlopen.
Artikel 3: Bij stormwind of onweer het springkasteel / attractie ontruimen en onmiddellijk uitschakelen. Als de storm is gaan liggen het springkasteel / attractie onmiddellijk terug opzetten dat er niet te veel regenwater in het springkasteel / attractie kan binnendringen.